HATAM Dergisi Yazım Kuralları

HATAM Dergisi Yazım Kuralları

1. Türk HIV AIDS Dergisi Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim olmak üzere HATAM tarafından 3 ayda bir yayımlanmaktadır.

2. Derginin amacı dahili bilimler konularında yapılan deneysel çalışmalar, klinik çalışmalar, epidemiyolojik çalışmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa raporlar ve editöre mektup türünden yazılar ile okuyucular arası bilgi alışverişini sağlamak ve böylece ülkemizin bilimsel gelişimine katkı sağlamaktır.

3. Derginin dili Türkçe'dir ve Türkçe yazılmış makaleler kabul edilmektedir. Deneysel çalışmalar, klinik ve epidemiyolojik çalışmalar, olgu sunumları, derleme türü makaleler için Türkçe özet, Türkçe anahtar kelimeler, İngilizce özet, İngilizce anahtar kelimelerin bulunması zorunludur. Kısaltmalar uluslar-arası kabul edilen şekilde olmalı ve ilk kullanıldıkları yerde açık olarak yazılmalı ve parentez içinde kısaltılmış şekil gösterilmelidir.

4. Yazıda mikroorganizmaların Latince isimleri ilk geçtikleri yerde tam ve açık olarak yazılmalı, daha sonraki kullanımlarda cins isminin ilk harfi büyük harfle yazılarak, nokta konulmalı ve tür ismi küçük harflerle yazılarak kısaltılmış ola-rak kullanılmalıdır. Örneğin: "Streptococcus pneumoniae ... S. Pneumoniae" gibi. Mikroorganizmaların orijinal Latince isimleri ya italik olarak yazılmalı veya italik yazılmalarını sağlamak için altları çizilmelidir. Yazıda mikroorganizmaların sadece cins adı belirtiliyorsa Türkçe'ye kazandırılmış şekli ile yazılabilir. Örneğin: Stafilokok, streptokok gibi. Bu durumda italik yazılıma gerek yoktur.

5. Antibiyotik isimleri dil bütünlüğünü sağlamak açısından okunduğu gibi yazılmalı ve cümle başında değilse ilk harfi küçük olarak yazılmalıdır. Örneğin: "sefotaksim, streptomisin, penisilin" gibi.

6. Gönderilen yazılar, isimleri gizli tutulan konuyla ilgili üç danışma kurulu üyesinden en az iki olumlu görüş karşılığında yayımlanmaya hak kazanır.

7. Yazıların hemen işleme konulabilmesi için belirtilen yazım esaslarına tam olarak uygun olması gereklidir.

8. Yazılar yazıcı ile A4 kağıda, kağıdın sadece bir yüzüne ve çift aralıklı olarak yazılmalı 3.5" disket ile birlikte gönderilmelidir.

9. Araştırma şeklindeki makaleler mutlaka aşağıda belirtilen düzene uygun olmalıdır;
1- Sayfa: Başlık (Türkçe), Yazarlar, Kurum, Yazışma Adresi
2- Sayfa: Özet ve Anahtar Kelimeler (Türkçe ve İngilizce)
3- Sayfa ve sonraki sayfalar sırasıyla Giriş, Materyal ve Metod, Sonuçlar, Tartışma ve Kaynaklar.

10. Olgu sunumu şeklindeki makalelerde de yukarıdaki ilk 2 sayfa için geçerli düzene uyulmalı, üçüncü sayfadan itibaren yazının türüne uygun şekilde kaleme alınmalıdır.

11. Derlemelerde 9. maddedeki ilk 2 sayfa için geçerli düzene uyulmalı, kaynak sayısı 40'ın üzerinde olmamalıdır. Dergide yayınlanacak derleme türündeki yazılar editörler kurulu tarafından önceden planlandığı için, planlananın dışındaki derleme türü makaleler ile ilgili olarak yazı gönderilmeden önce editörler kurulunun onayı alınmalıdır.

12. Tablo, Şekil ve Resimler (Numaraları ve/veya alt yazıları ile birlikte) gönderilecek olan üç örnekten yalnızca birinde yazı içinde yer alması istenilen şekilde hazırlanmalı (eklenmeli, yapıştırılmalı vs.), diğer iki örnekte numara, başlık veya alt yazıları ile birlikte her biri bir A4 kağıda (çizilmiş, yazılmış veya yapıştırılmış olarak) hazırlanarak yazıya eklenmelidir. Bu son iki örnekte yazı danışma kurulu üyelerine isim saklı olarak gönderileceği için, yazar isimleri ve çalışmanın yapıldığı yer ile ilgili bilgiler bulunmamalıdır. Boş bırakılmalı veya okunamayacak şekilde silinmelidir.

13. Kaynak numaraları metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmeli, metin sonunda eser içindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Kaynakların yazılımı aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır.
Kaynak bir dergi ise;
Yazar(lar)ın Soyadı Adının baş harf(ler)i, (6 ve daha az sayıda yazar için yazarların tümü, 6'nın üzerinde yazarı bulunan makaleler için ilk 3 yazar belirtilmeli Türkçe kaynaklar için "ve ark.", yabancı kaynaklar için "et al." ibaresi kullanılmalıdır). Makalenin başlığı Derginin Index Medicus'a uygun kısaltılmış ismi Yıl; Cilt: İlk ve son sayfa numarası.
Örnek: Sloan AE, Powers ME, A perspective on popular perceptions of adverse reactions to foods. J Allergy Clin Immunol 1986; 78:127.
Kaynak bir kitap ise;
Yazar(lar)ın Soyadı Adının baş harf(ler)i. Kitabın Adı, Kaçıncı Baskı olduğu, Basım Yeri, Basımevi, Basım yılı.
Örnek: National Asthma Campaign. Asthma Management Handbook 1996. National Asthma Campaign Ltd., Melbourne 1996.
Kaynak kitaptan bir bölüm ise;
Bölüm yazar(lar)ının Soyadı Adının baş harf(ler)i. Bölüm başlığı In: Editörlerin soyadı adının baş harf(ler)i (ed) veya (eds). Kitabın adı,
Kaçıncı baskı olduğu, Basım yeri: Yayınevi, Baskı yılı: Bölümün ilk ve son sayfa numarası.
Örnek: Sheffer AL (Ed.) Global Initiative for Asthma. NHLBI/WHO Workshop Report. National Institutes of Health, National Heart, Lung and Blood Institute. Publication No. 95-3659 January 1995: 128-144.

14. Olgu sunumlarının giriş ve tartışma kısımları kısa-öz olmalı, kaynak sayısı kısıtlı olmalıdır.

15. Kısa raporlar özet içermemeli, kısa-öz olmalı, kaynakları sınırlı olmalı, sonuna sırasıyla yazar isimleri, unvanları ve yazışma adresleri eklenmelidir.

16. Editöre mektup bölümü, dergide daha önce yayımlanmış yazılara eleştiri getirmek, katkı sağlamak ya da orijinal bir çalışma olarak hazırlanmamış ve hazırlanamayacak bilgilerin iletilmesi amacıyla oluşturulduğundan kısa-öz olmalı, özet içermemeli, kaynakları sınırlı olmalıdır.

17. Yazılar, yazının daha önce bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu bildiren, makaledeki isim sırasına uygun biçimde yazarlarca imzalanmış bir üst yazı ile gönderilmelidir.

18. Daha önce sunulmuş bildiriler yer ve tarih belirtmek koşuluyla yayımlanabilir.

19. Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

20. Dergimizde yayınlanan yazıların yayın hakkı HATAM'a aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.

21. Yazılar yazışma adresine yukarıdaki kurallara uygun şekilde 3.5" disket (Word 6.0 veya gelişmişi bir program) ile birlikte ve mutlaka üç nüsha olarak gönderilmelidir.
Turkısh HIV/AIDS Journal is published quarterly by HATAM (Hacettepe AIDS Treatment and Research Center). Months of issue are January, April, July and October. Manuscripts are welcomed from all countries about HIV/AIDS and other sexually transmitted diseases.
Papers are accepted for consideration on the understanding that their contents have not been published in whole elsewhere, that they are subject to editorial revision. Any material that has been published elsewhere must be accompanied by written consent to republication by the copyright holder and the authors.
Human subject experiments should be in accordance with the ethical standards of a responsible committee and with the Helsinki Declaration. Animal studies should also be carried out within recognised guidelines for the care of laboratory animals.
Manuscripts in the following categories are the features of the Journal:
Editorials-Should be initially discussed with the Editor. Brief, substantiated commentary on particular subjects.
Reviews-Should be initially discussed with the editor. A review of several clinical studies or a pattern appearing in several cases.
Clinical and Laboratory Research Articles: Original in depth clinical and investigative laboratory research studies.
Case reports: Brief individual case reports of unusual interest.
Brief communications: Case reports or clinical observations of unusual interest.
Letters to the Editor: Brief letters or notes to the Editor that comment on articles already published.
Papers should be typewritten in double spacing on A4 paper (21x29.7 cm) with a margin of at least 3 cm all round. Two copies of the manuscript and illustrations together with a diskette of the final version. Diskette should be labelled with the first author’s last name and the type of word processing software used.
As a large number of authors and readers will have a first language other than English, it is important, therefore, that the authors write in a clear and concise manner.
Generic names must be used. If a trade name is included, it should follow the generic name in parentheses the first time mentioned. Thereafter, generic names
only should be used throughout the remainder of the article.
Weights and measurements must be expressed in metric units. Temperatures must be expressed in degrees centigrade.
Original articles should be set out as follows, with each section beginning on a separate page: title page, absract, text, references, tables, legends to illustrations.
The title page should give the following information: (1)title of the article; (2)authors' full names; (3)the department and institution to which the work should be attributed.
The abstract should consist of very brief statements about each of the main sections (abstract is only needed for clinical and laboratory studies, reviews and editorials). A list of 3 to 6 key words should be provided. The text should be arranged as follows: (1) Introduction; (2) Patients and Methods; (3) Results; (4) Discussion and Conclusions; (5) Acknowledgements. References. The author is responsible for the accuracy of his/her references. References must be identified in the text by Arabic numerals in parenthesis, in order of their mention. Journal titles should conform to the abbreviations in Cumulated Index Medicus. EXAMPLES OF REFERENCES (if six or fewer authors, list all; if seven or more, list first three and add et al.): For journal articles: Deeks SG, Smith M, Holodiny M, Kahn JO. HIV protease inhibitors: a review for clinicians. JAMA 1997; 277:145-53. For books: Sherlock S. Diseases of the Liver and Biliary System. Eighth edition, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1989. For chapter in books: Wohl DA, Van der Horst CM. Acute HIV Infection. In: Powderly WG, ed. Manual of HIV therapeutics. 1st ed. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers, 1997: 7-13. Illustrations and Tables. Tables, figures and legends should supplement, not duplicate, the information in the text. Each table should be typed on a separate sheet, numbered in Arabic numerals. Photographs and radiographs should be submitted in the form of halfplate prints (approximately 17x11cm). All figures should be unmounted. The number of illustration (in Arabic numerals), the first author's last name, figure number should be indicated lightly in pencil on the back. Letters to editor which are subject to critical review, may be published in part or in full. Preference to the letters is given to letters related to articles published in the Journal, but letters on topics of current interest may also be accepted. One set of proofs will be sent to the corresponding author as given on the title page of the manuscript. Corrected proofs should be sent to the publisher within seven days of receipt.